top of page

Page Title

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt een aantal definities toegepast.
Met deze definities wordt het volgende bedoeld:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van hun herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met De Goede en De Stoute;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurzame gegevensdrager: ieder middel dat in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om af te zien van de overeenkomst op afstand;

 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die De Goede en De Stoute ter beschikking stelt, die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door De Goede en De Stoute georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 8. Algemene Voorwaarden: de hier vastgelegde Algemene Voorwaarden van De Goede en De Stoute.

 9. Levering: een levering heeft plaatsgevonden bij aanbieding door koerier op het door u opgegeven adres en/ of levering aan een afhaalpunt. 

2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Goede en De Stoute, waaronder, maar niet uitsluitend bestellingen op afstand.

 2. De algemene voorwaarden worden bij iedere transactie aan de consument ter beschikking gesteld. Daarnaast kunnen deze op verzoek van de consument kosteloos per email worden toegezonden.

 3. In het geval dat de overeenkomst volledig via de webwinkel op www.Degoedeendestoute.nl plaatsvindt, worden de algemene voorwaarden voor het sluiten van deze overeenkomst elektronisch beschikbaar gesteld, en wordt er de mogelijkheid geboden deze voorwaarden eenvoudig te downloaden, oftewel langdurig op te slaan op een gegevensdrager.

 4. Zaken die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, zullen worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 5. Tevens zullen onduidelijkheden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden worden uitgelegd.

3. Aanbod en Prijzen

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De Goede en De Stoute heeft het recht het aanbod te wijzigen.

 2. De Goede en De Stoute behoudt zich het recht om, ten behoeve van voorraadbeheer, een gesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Hierbij zal in omgekeerd chronologische volgorde worden gewerkt, waarbij de laatst gesloten overeenkomst als eerste zal worden ontbonden.

 3. Het aanbod is vergezeld door een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving stelt de consument in staat om een goede beoordeling te maken van het aanbod, en daarop hun aankoopbeslissing te baseren.

 4. De Goede en De Stoute kan niet aan aannemelijke vergissingen of fouten in de prijs, omschrijving, (elektronische) communicatie, of begeleidende afbeeldingen gebonden worden.

 5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als De Goede en De Stoute gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

 6. Producten die in beperkte hoeveelheid beschikbaar zijn, kunnen worden gelimiteerd tot een in de productbeschrijving genoemd aantal per consument, per verkoopsessie. De verkoopsessie duurt vanaf het moment dat het betreffende product in de webshop beschikbaar is, tot het moment dat dit product is uitverkocht.

 7. Wanneer de consument deze limiet van aankopen per verkoopsessie overschrijdt behoudt De Goede en De Stoute zich het recht hun overeenkomst(en) te annuleren.

 8. Afbeeldingen, productbeschrijvingen of andere productspecificaties zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

 9. Alle prijzen zijn inclusief belastingen, tenzij anders aangegeven.

 10. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De Goede en De Stoute is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten.

 11. Alle productprijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden apart aangegeven.

4. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, met als uitzondering daarop de in ‘Aanbod en Prijzen’ genoemde punten, tot stand op het moment dat deze door de klant worden aanvaard en daarbij kan worden voldaan aan de gestelde voorwaarden.

 2. Het moment van elektronisch aanvaarden van de overeenkomst vindt plaats wanneer de consument de betaling van een bestelling afrondt.

 3. Wanneer de klant de overeenkomst elektronisch aanvaardt, stuurt De Goede en De Stoute hiervan zo snel mogelijk per email bevestiging van aanvaarding, via het door de klant beschikbaar gestelde email-adres. Totdat De Goede en De Stoute de bevestiging naar het door de klant aangegeven emailadres heeft verstuurd, kan de overeenkomst door de klant ontbonden worden.

 4. De Goede en De Stoute zal behoorlijke maatregelen treffen om de veiligheid van de elektronische overdracht van informatie te waarborgen binnen de complete web-omgeving van www.degoedeendestoute.nl 

 5. De overeenkomst vervalt wanneer één of meerdere producten die in de overeenkomst genoemd worden niet op voorraad of beschikbaar zijn.

5. Herroepingsrecht

5.1 Levering van producten

 1. Na aankoop kan de consument per geleverd product de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan De Goede en De Stoute bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 2. Binnen de bedenktermijn wordt door de consument zorgvuldig omgegaan met de producten en de verpakking. De verpakking van het product zal slechts geopend zijn in zoverre dit de consument in staat stelt een beoordeling te maken of deze het product wilt behouden. Wanneer de consument gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, zal deze het product compleet met zijn verpakking en toebehoren, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in originele staat retourneren.

 3. Wanneer de klant de verpakking van voedingswaren of dranken heeft geopend vervalt het herroepingsrecht. Onder het openen wordt verstaan: het verwijderen van de kroonkurk of kurk, het sabreren of openbreken van de fles, dan wel op een andere manier verbreken van de luchtafdichting — deze lijst is niet uitputtend. De rechten met betrekking tot de conformiteit en garantie blijven echter gelden.

 4. Wanneer de consument gebruik wilt maken van hun herroepingsrecht, zal hen De Goede en De Stoute per email (info@degoedeendestoute.nl) informeren over de ontbinding van de overeenkomst, en wachten op verdere redelijke en duidelijke instructies met betrekking tot het retourneren van de producten. Hierbij zal De Goede en De Stoute beoordelen wie de kosten van retourzending zal moeten voldoen.

 5. Nadat de klant instructies heeft ontvangen van De Goede en De Stoute met betrekking tot het retourneren van de producten, heeft hen 14 dagen om de betreffende producten terug te sturen. Als de consument daar door De Goede en De Stoute om wordt gevraagd, zal de consument bewijs leveren dat de producten binnen deze termijn zijn teruggestuurd. Als bewijs wordt, onder anderen, een verzendbewijs geaccepteerd.

 6. Als de consument niet binnen de in lid 1 genoemde termijn kenbaar gemaakt heeft gebruik te maken van hun herroepingsrecht, dan wel het product heeft teruggestuurd binnen de in lid 5 genoemde termijn, is de overeenkomst definitief. Alleen De Goede en De Stoute mag hierop een uitzondering maken, welke schriftelijk aan de consument bevestigd zal worden.

 

5.2 Terugbetaling

 1. In het geval dat tot creditering (terugbetaling) van de aankoop wordt overgegaan, kan, wanneer de bestelling nog niet is verzonden, het aankoopbedrag inclusief verzendkosten teruggestort worden.

 2. Nadat de te leveren producten aan de postbezorger zijn overgedragen, worden de kosten voor verzending (‘Shipping Costs’) niet meer terugbetaald.

 3. De betaalmethode-toeslag kan, tenzij anders beschreven, niet worden gecrediteerd, aangezien dit deze kosten op het moment van betaling door onze payment provider in rekening worden gebracht: Er is al door de consument gebruik gemaakt van deze dienst.

 4. Wanneer een product door de klant retour gezonden wordt, zal uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van het product door De Goede en De Stoute, worden overgegaan tot creditering. Wanneer een product bij retourzending na het beroep op het herroepingsrecht (zoals beschreven in paragraaf 5.1) onvolledig of beschadigd blijkt te zijn, staat het De Goede en De Stoute vrij naar redelijkheid deze gebreken op het te crediteren bedrag in mindering te brengen.

 5. Creditering zal uitgevoerd worden via de betaalmethode die tijdens het maken van de te crediteren aankoop is gebruikt.

6. Conformiteit en Garantie

 1. De Goede en De Stoute garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde producteigenschappen, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Uitzonderingen op de overeenkomst en de in het aanbod vermelde producteigenschappen worden in artikel 3 genoemd.

 2. Indien schriftelijk overeengekomen staat De Goede en De Stoute er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 3. Eventuele gebreken of onjuist geleverde producten moeten binnen 28 dagen schriftelijk gemeld worden aan De Goede en De Stoute.

 4. Als De Goede en De Stoute de consument vraagt het gebreken tonende, dan wel foutieve product terug te sturen, dan dient het terugsturen van het product te geschieden in ongeopende verpakking, en in nieuwstaat verkerend.

 5. Wanneer toepasbaar, is de garantietermijn die door De Goede en De Stoute wordt aangehouden gelijk aan de fabrieksgarantietermijn. Daarbij kan De Goede en De Stoute nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de geschiktheid van de producten voor ieder specifiek gebruik van de consument, of voor welke adviezen met betrekking tot het gebruik ervan dan ook.

 6. De garantie geldt niet in het geval dat:

  1. De consument een gebrek met betrekking tot de smaak of drinkervaring van het product constateert. De Goede en De Stoute is niet verplicht deze constatering als geldige reden voor terugzending te accepteren. Hierbij geldt het devies: ‘Over smaak valt niet te twisten’;

  2. de consument het product heeft aangepast dan wel gerepareerd, of dit heeft laten doen;

  3. het product aan schadelijke omstandigheden is blootgesteld. Onder schadelijke omstandigheden kan schudden, laten vallen, langdurig vibreren, en onder verhoogde atmosferische druk brengen worden verstaan — deze lijst is niet uitputtend;

  4. het product slechts natuurlijk voorkomende onzuiverheden bevat. Hierbij moet gedacht worden aan bezinksel, troebelheid, koolzuurgas — deze lijst is niet uitputtend;

  5. het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen of ingrediënten.

7. Levering en Uitvoering

7.1 Uitvoering

De Goede en De Stoute spant zich in binnengekomen bestellingen met de grootste zorg en nauwkeurigheid te behandelen.

7.2 Verzending van bestellingen

 1. Als plaats van levering geldt het verzendadres — op de website beschreven als ‘Shipping Adres’ — dat de consument aan De Goede en De Stoute kenbaar heeft gemaakt. 

 2. Geaccepteerde bestellingen worden uiterlijk, doch zo snel als praktisch mogelijk, verzonden binnen 30 dagen vanaf het bestellen, tenzij de consument akkoord is gegaan met een afwijkende levertermijn.

 3. Zodra de zending aan de postbezorger is overgedragen zal De Goede en De Stoute de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, door middel van het sturen van een link naar een ‘Track & Trace’-webpagina. Op deze pagina wordt de consument op de hoogte gebracht van de verzendstatus van hun bestelling.

 4. Als de zending niet binnen de in lid 2 genoemde termijnen geleverd wordt, mag de consument de overeenkomst eenzijdig ontbinden.

 5. Alle genoemde levertijden buiten deze voorwaarden om zijn indicatief, en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

 6. In het geval dat de consument zich op het in lid 4 genoemde recht om de overeenkomst te ontbinden, dan zal De Goede en De Stoute het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten en ‘payment fee’ (betaalmethode-toeslag) binnen 14 dagen van de besteldatum terugbetalen. Zie ook artikel 5.1.

 7. In het geval dat het leveren van een besteld product onmogelijk blijkt, dan zal De Goede en De Stoute de consument daarvan zo snel als praktisch mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen van de besteldatum op de hoogte stellen, en binnen 14 dagen vanaf de datum van het informeren van de consument het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten en ‘payment fee’ (betaalmethode-toeslag) terugbetalen.

 8. Het risico van vermissing of beschadiging ligt bij De Goede en De Stoute, tenzij anders is aangegeven, totdat de bestelling is overgedragen aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan De Goede en De Stoute bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 9. Het pakket wordt als geleverd beschouwd indien het is aangeboden aan de consument door koerier en/ of geleverd is op een afhaalpunt. 

 10. De consument is zelf verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van het pakket op het afhaalpunt, indien het pakket retour gezonden wordt vanuit het afhaalpunt naar De Goede en De Stoute, verzend De Goede en De Stoute het pakket uitsluitend en alleen na vergoeding door de consument van de nieuwe verzendkosten. De consument is gerechtigd het pakket op te halen na afspraak bij een van de locaties van De Goede en De Stoute. 

8. Betaling

8.1 Betaalmethode-toeslag

Voor sommige betaalmethoden geldt een toeslag. Dit kan bestaan uit een vast tarief, een percentage van het subtotaal (het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten en BTW) of een combinatie van de twee. Deze toeslag verschilt per betaalmethode in tarief.

9. Risico’s

9.1 Aanbevolen gebruik

 1. Het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap wordt ten sterkste afgeraden.

 2. Tevens wordt overmatig gebruik van alcohol ten sterkste afgeraden.

 3. De consument wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de risico’s en gezondheidsrichtlijnen met betrekking tot alcoholgebruik. De Goede en De Stoute wordt dan ook nooit verantwoordelijk gehouden voor het informeren over de risico’s van alcoholgebruik.

 

9.2 Aansprakelijkheid

 1. Het nuttigen van alcohol is niet zonder risico’s. Het gebruik van alcohol kan schadelijk voor de gezondheid zijn. De consument zal De Goede en De Stoute nooit aansprakelijk houden voor enige schade of letsel ten gevolge van het nuttigen of gebruiken van producten van De Goede en De Stoute.

 2. De Goede en De Stoute is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ten gevolge van het onjuist behandelen van de verpakking, bewaren, transporteren, of openen. Onder onjuist behandelen wordt verstaan: schudden, laten vallen, langdurig vibreren, en onder verhoogde atmosferische druk brengen, echter, deze lijst is niet uitputtend.

 

10. Geschillen

10.1 Wettelijke toepasselijkheid

 1. Op overeenkomsten tussen De Goede en De Stoute en de consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

11. Lidmaatschappen

11.1 Geldigheid

 1. Lidmaatschappen die worden aangeboden door De Goede en De Stoute zijn beperkt geldig. De duur van de geldigheid wordt aangegeven op de member-worden-pagina op onze website. Deze geldigheid betreft in alle gevallen 1 jaar.

 2. Al onze lidmaatschappen zijn persoonsgebonden.

 3. Jongeren onder 18 jaar kunnen geen lid worden.

 

11.2 Loopduur

 1. Wanneer de consument een lidmaatschap heeft aangeschaft is deze voor 1 jaar geldig en zal deze elk jaar via automatische incasso stilzwijgend worden verlengd. De consument kan, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, het lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar member@degoedeendestoute.nl. Tevens kan ten alle tijde informatie met betrekking tot de loopduur van het lidmaatschap opgevraagd worden. Dit kan door te mailen naar member@degoedeendestoute.nl. Indien de consument het lidmaatschap opzegt, storneert of een chargeback verricht binnen de termijn van 1 maand voor hernieuwing en/of na de hernieuwing storneert of een chargeback verricht, worden de kosten van 50 euro die De Goede en De Stoute heeft gemaakt doorberekend naar de consument. 

 2. De Goede en De Stoute B.V. behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van een lid per direct te beëindigen in
  het geval van wangedrag. Zoals beschreven in artikel 11.3.4

 3. De Goede en De Stoute is gerechtigd de Membershipprijs met maximaal 10% te verhogen zonder hierover te communiceren. De website vertoont steeds de meest actuele prijs. 

 

11.3 Privileges

 1. Een lidmaatschap sluit niemand uit van de Algemene Voorwaarden.

 2. Het is leden verboden om producten verkregen van De Goede en De Stoute door te verkopen, op straffe van een direct opeisbare boete van €2.500,00- per geval.

 3. De Goede en De Stoute behoudt zich het recht om in uitzonderlijke voorgaand genoemde privileges van lidmaatschaphouders tijdelijk dan wel permanent op te heffen.

 4. De Goede en De Stoute behoudt zich het recht toe bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgelden.

 5. De Goede en De Stoute is in geen enkele vorm aansprakelijk voor schade geleden door het royement van het lid.

 6. De Goede en De Stoute behoudt zich het recht om selectief te zijn in het aanbieden van hun lidmaatschappen. Dit om het exclusieve karakter van de membersclub te bewaren.

 7. Bij wijziging van privileges of het beëindigen van een lidmaatschap hoeft het (voormalig) lid niet van tevoren noch achteraf op de hoogte te worden gesteld.

bottom of page